Kartverket: Millionstøtte til KartAI-prosjekt fra Regionale forskningsfond Agder

Kartverket skriver om KartAi-prosjektet. Les saken under og på link: https://www.kartverket.no/om-kartverket/nyheter/alle/2021/januar/millionstotte-til-kartai-prosjekt


27.01.21

Et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregisteret ved hjelp av kunstig intelligens (AI) har fått 2,5 millioner kroner i støtte. Prosjektets mål er å bidra til automatisering og effektivisering av saksbehandling i byggesaker.

– Maskinlæring og kunstig intelligens vil bidra til automatisering av prosesser og økt datakvalitet. Vi har store forventninger til at prosjektet vil gi oss nyttig læring når vi sammen med privat næringsliv nå skal utvikle neste versjon av felles geografisk infrastruktur, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Terje Nuland, som er geodataleder i Kristiansand kommune, har allerede merket stor interesse for prosjektet, som er det første i sitt slag i Norge:

– Det var en stor konkurranse med mange søknader inne hos Forskningsrådet, så det var ekstra gøy å få gjennomslag.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Kartverket, Norkart AS og Universitetet i Agder. Kommunen er prosjekteier og står som formell søker. Alexander Salveson Nossum i Norkart AS samt Lars Fredrik Gyland og Ivar Oveland i Kartverket, er de som blir medvirkende i prosjektet.

Prosjektet bærer navnet «KartAI – Digital, demokratisk og automatisk kvalitetsheving av eiendomsregisteret» og skal løpe fra 2021 til 2023.

Dette går prosjektet ut på

Hovedmålet med prosjektet er at saksgangen i kommunen skal bli mer effektiv. Dette skal gjøres ved å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser ved hjelp av kunstig intelligens. I tillegg skal det utvikles automatiserte prosesser som går i dialog med innbygger eller grunneier.

Prosjektet har tre delmål:

  1. Bygninger skal identifiseres ved hjelp av flere forskjellige datakilder som laserdata, flyfoto og crowdsourcing (digital dugnad). Dette gjøres ved å danne en «geodatasjø» med datakilder som er optimalisert for maskinlæring og stordataanalyse. Maskinlæring er en form for kunstig intelligens hvor man har metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. Man kan si at maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert.
  2. Gi et bedre beslutningsgrunnlag for kommunal saksbehandling. Prosjektet skal identifisere bygninger under 50 kvadratmeter i et utvalgt område i Kristiansand ved å bruke og skape nye maskinlærings/AI-algoritmer fra geodatasjøen. Typisk vil dette være bygninger som er unntatt søknadsplikt og ikke er registrert fra før.
  3. Sikre mer effektiv saksbehandling gjennom pålitelig og automatisert kvalitetsheving av det nasjonale eiendomsregisteret og kartbaser i dialog med innbyggerne.

Hever kvaliteten på matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser og det er kommunene som oppdaterer registeret. Ved behandling av byggesaker er det viktig at matrikkelen er oppdatert og viser all bebyggelse og annen informasjon på eiendommer.

1. juli 2015 ble plan- og bygningsloven endret slik at det ble lov å oppføre enkelte bygg og tiltak under 50 kvadratmeter uten å søke om det. Det er et krav om at det skal sendes melding til kommunen etter at tiltaket er utført, men ikke alle er oppmerksomme på det.

– Dette har medført at vi har en rekke mindre bygg som står som snublesteiner i byggesaksbehandlingen, forklarer Nuland.

Terje Nutland sitter på en brygge. Foto: Telenor
PROSJEKTEIER: Terje Nuland, geodataleder i Kristiandand kommune, gleder seg til å sette i gang med KartAI. Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand kommune (prosjekteier), Kartverket, Norkart AS og Universitetet i Agder. Foto: Telenor

Prosjektet vil i første omgang teste ut et begrenset område i Kristiansand for å identifisere bygg under 50 kvadratmeter.

Videre er målsettingen at det da automatisk skal opprettes god og konstruktiv kommunikasjon med eier om bygget slik at eiendomsregisteret kan bli oppdatert med korrekt informasjon.

Positive samarbeidspartnerer

Under målsettingen om automatisk kommunikasjon kommer UiA og Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR) i Grimstad inn i bildet.

Professor Christian W. Omlin ved senteret sier følgende:

– CAIR er stolte over å være med i dette initiativet. Vi har en strategisk interesse for å samarbeide både med partnere i norsk industri og offentlig sektor. Dette spennende prosjektet gir oss mulighet til å utvide omfanget av vår AI-forskning til bærekraftig byplanlegging med konkret regional og nasjonal innvirkning. Dette samarbeidet med Norkart AS, Kartverket og Kristiansand kommune styrker ikke bare vårt nettverk av partnerskap for forskning og innovasjon, det gir også muligheter for praktisk opplæring og erfaring i virkelige prosjekter for studentene våre.  

Alexander S. Nossum, innovasjon- og digitaliseringsansvarlig i Norkart mener at KartAI-prosjektet blir et spennende og viktig prosjekt:

– Det passer som hånd i hanske med Norkarts mål om å koble datakraft, kunstig intelligens og innbyggere sammen for mer digital forvaltning og saksbehandling. Sammen skaper vi smartere samfunn på tvers av offentlig og privat sektor – KartAI er et eksempel på dette, sier han.

By- og stedsutviklingsdirektør i Kristiansand kommune Ragnar Evensen er også full av lovord om prosjektet.

– Jeg er stolt over at vi har fagfolk som er så langt framme at vi kan bidra i et sånt prosjekt. Dette kan føre til at vi får både bedre oversikt og mer effektiv byggesaksbehandling i kommunen i framtida. Dette vil komme ikke minst innbyggerne til gode, sier han.

Helautomatisk søknadsprosess

Avslutningsvis sier Nuland at det på lengre sikt er et mål at hele søknadsprosessen skal bli automatisert, slik at du kan få svar på søknaden din maskinelt med en gang.

– Når vi har kommet i mål med dette prosjekter er vår ønskekommentar i 2023 følgende: «Det foregår en rettferdig, rask og riktig saksbehandling i Kristiansand. Geodatasjøen og samspillet mellom ekte innbyggere og kunstig intelligens skaper de beste kartbaser og eiendomsregister. Dette sørger for rask, riktig og rettferdig saksbehandling, digitalt og demokratisk.»